Výberové konanie

Kolektívny štatutárny orgán Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:

 • vedúca sestra na II. Detskej klinike SZU
 • vedúca sestra na Klinike detskej chirurgie SZU
 • vedúca sestra na II. Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
 • vedúca sestra na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo;
 2. odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore zodpovedajúcom odbornému zameraniu oddelenia (kliniky) podľa osobitných predpisov, pričom odbor získanej špecializácie je v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z., o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov;
 3. odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. vítaná alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax;
 4. odborná prax minimálne 10 rokov;
 5. občianska a morálna bezúhonnosť;
 6. zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy z oblasti verejnej správy, pracovného práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • znalosť špecifík manažmentu, skúsenosti  so stredným resp. vrcholovým manažmentom,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • aktívne ovládanie svetového jazyka,
 • pracovný pomer v rozsahu pracovného úväzku 1,00 (len na plný úväzok),
 • koncepcia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na klinike v rozsahu min. 1 strany A4 (kompetencie, rozdelenie práce, personalistika,.....)                

Náplň práce: 

 • odborne, metodicky a organizačne riadi a organizuje ošetrovateľskú prax a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na klinike

Plat: 1 565,50 €

Termín nástupu: 01.12.2018

Zamestnanecké výhody:

 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac

Zoznam požadovaných dokladov, dátum a miesto podania prihlášky spolu s požadovanými dokladmi:

Prihlášky spolu s profesijným životopisom (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu), overenými dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, koncepciou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na klinike, súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte do 09.11.2018 s označením na obálke „Výberového konanie napr. vedúca sestra na II. Detskej klinike SZU (napíšete podľa toho, na ktorú pozíciu sa hlásite) – neotvárať” na adresu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, referát personálny, Námestie L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručení je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne DFNsP BB.

Voľné pracovné pozície

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore otorinolaryngológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore,
 • dátum nástupu ihneď resp. dohodou,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca na operačnej sále a ORL ambulancii
 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 2.098,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac.

 

Zdravotníckeho asistenta na operačné sály

Požiadavky:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie zdravotnícke, odbor sanitár alebo zdravotnícky asistent,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • prácu v jednozmennej prevádzke spojenú s pohotovosťou mimo pracoviska,
 • mzda je od 684 eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

 

Lekára v odbore zubné lekárstvo

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore,
 • dátum nástupu január 2019,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca na zubnej ambulancii
 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.140,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac

 

 

Sestry do nepretržitej prevádzky

Požiadavky:

 • VŠ, VOV, SZŠ – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo
 • vhodná a vítaná špecializácia z oblasti pediatrie
 • občianska bezúhonnosť
 • cit pre prácu s deťmi
 • kreativita
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda 795,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • 7 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac
 • navýšený počet stravných lístkov za prácu v zmenách
 • zvýhodnené preplácanie práce v noci, cez víkend a počas sviatkov
 • odmena pre sestry pracujúce v nepretržitej prevádzke pri lôžkach.

 

Lekára v odbore rádiológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • zaradenie do špecializačného odboru rádiológia,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu hneď resp. podľa dohody,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • prácu na RTG/ultrasonografickej ambulancii,
 • garantovaný pravidelný príjem,
 • základná mzda 1.140,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne,
 • mesačné preplácanie nadčasov,
 • 5 dní dovolenky naviac,

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (dagmar.tavaciakova@dfnbb.sk, 0917 545 405)

Kariéra

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica patrí medzi tri koncové nemocnice poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom detského veku. Našim najväčším potenciálom je profesionálna a vysoko kvalitná práca všetkých zamestnancov. Staňte sa aj vy členom tímu, ktorého základnou hodnotou je spokojnosť pacientov.

Ponúkame:
 • priestor pre kariérny rast a zvyšovanie odbornosti
 • motivujúce platové ohodnotenie
 • prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • profesionálne pracovné podmienky
 • korektný a ľudský prístup
Informácie pre uchádzača:

V prípade, že máte záujem o pracovnú pozíciu v našej nemocnici, zašlite žiadosť so životopisom e-mailom na adresu personalne@dfnbb.sk, resp. poštou na našu adresu. Vaša žiadosť do zamestnania bude zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a evidovaná po dobu 1 roka.

V žiadosti uveďte aj svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: 
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica so sídlom na Námestí L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v mojom profesnom životopise a doplňujúcej dokumentácií odovzdaných DFNsP BB, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a za účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti po dobu 1 roka. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu nemocnice.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub