DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Povolenie návštev hospitalizovaných pacientov

15.05.2021

V súlade s Vyhláškou č. 205 ÚVZ SR zo dňa 13.5.2021 je prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia podľa systému Alert (tzv. Covid automatu) povinný zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

  • kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
  • u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce

Návšteva hospitalizovaných pacientov sa podľa prevádzkových možností nemocnice umožňuje pre blízke osoby pacienta:

  • ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech) vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou- Moderna,Pfizer/BioNtech,Astra Zeneca), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

AKO POSTUPOVAŤ, AK CHCETE NAVŠTÍVIŤ PACIENTA V DETSKEJ NEMOCNICI

 
1. Návštevu pacienta si vopred dohodnite s ošetrujúcim personálom – buď telefonicky, alebo prostredníctvom sprevádzajúcej osoby pacienta, ktorá je s ním hospitalizovaná. Návšteva bude realizovaná len počas návštevných hodín. Každé lôžkové oddelenie má svoje prevádzkové špecifiká, rešpektujte to prosím.

Lôžkové oddelenie

Návštevné hodiny
denne od - do

Telefonický kontakt

II. Detská klinika - úsek väčších detí

14:00 – 18:00 hod.

048 – 472 65 58

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny

14:30 – 17:00 hod

048 – 472 65 56

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

14:00 – 18:00 hod.

048 – 472 65 30

Klinika detskej chirurgie

14:00 – 18:00 hod.

048 – 472 65 18

 

2. Do nemocnice vstupujete cez pracovisko triedenia pacientov, tzv. triáž. Personál triáže vás zapíše do Knihy návštev pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania (zapísané bude vaše meno, priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt, meno pacienta, za ktorým ste prišli, lôžkové oddelenie, na ktorom je pacient hospitalizovaný a čas príchodu návštevy).

3. Návšteva je povolená vždy pre 1 konkrétneho pacienta – pohyb návštevy po lôžkovom oddelení, ako aj pohyb po ostatných priestoroch nemocnice je zakázaný! Počet návštevníkov na lôžkovom oddelení v jednom čase určuje vedenie oddelenia zohľadňujúc prevádzkové možnosti, maximálne však 2 dospelé osoby bez príznakov respiračného ochorenia a za dodržania všetkých opatrení k 1 pacientovi (spravidla najbližšia rodina) v jeden deň. Deťom - návštevám do 16 rokov nie je vstup na oddelenie povolený.

4. V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia v súvislosti s ochorením COVID-19 prosím nevstupujte do priestorov nemocnice! Príznaky – zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, dýchavičnosť, ... Ak sa podobné príznaky objavia počas návštevy, bezodkladne opustite nemocnicu, informujte o tom personál oddelenia a ak je to potrebné vyhľadajte zdravotnú starostlivosť.

5. Používajte náležité osobné ochranné prostriedky – respirátor / rúško (v závislosti od aktuálneho stavu podľa COVID automatu), jednorazové návleky na obuv (dajú sa zakúpiť v automate na chodbe pred oddelením), jednorazový plášť (v závislosti od režimu konkrétneho oddelenia), jednorazové rukavice (v závislosti od režimu konkrétneho oddelenia).

6. Dodržujte hygienicko-epidemiologický režim konkrétneho oddelenia pred tým, než tam vstúpite, ako aj pri opustení priestorov oddelenia:

  • dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 40 sekúnd alebo si ruky vydezinfikujte alkoholovým dezinfekčným prostriedkom po dobu najmenej 20 sekúnd,
  • dodržujte respiračnú hygienu a etiketu – prekryte si nos a ústa jednorazovou papierovou vreckovkou ak kýchate alebo kašlete; kýchajte a kašlite do ohnutého lakťa, nie do rúk.

http://www.detskanemocnica.sk/povolenie-navstev-hospitalizovanych-pacientov