(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Predaj OMV Škoda OCTAVIA

Predaj OMV Škoda OCTAVIA

Vytvorené: 26.04.2022, Aktualizované: 03.08.2022, Autor: Jana Petríková
octavia

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica ponúka na predaj osobný automobil značky Škoda OCTAVIA, rok výroby 2006, zdvihový objem valcov 1.595 cm3, benzínový motor, strieborná diamantová metalíza, za minimálnu kúpnu cenu 1.560,00 EUR.
V prípade záujmu o obhliadku osobného vozidla, bližší popis vozidla, jeho výbavu, technický a prevádzkový stav kontaktujte JUDr. Zuzanu Rosinskú, 048-472 65 11 (kl. 3410), mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do: 22.8.2022.

Záujemca je povinný do uvedeného termínu doručiť svoju cenovú ponuku písomne, v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "ŠKODA Octavia - NEOTVÁRAŤ" poštou, alebo osobne do podateľne správcu na adresu:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
JUDr. Zuzana Rosinská 
Odd. verejnej správy 
Nám. L. Svobodu 4 
974 09 Banská Bystrica

a v ponuke uviesť:

  1. svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum narodenia / IČO). Záujemca s ponukou predloží kópiu občianskeho preukazu / výpis zo živnostenského registra (aj elektronický záznam) / výpis z obchodného registra (aj elektronický záznam).
  2. kúpnu cenu za osobný automobil, ktorú ponúka;
  3. telefonický a emailový kontakt.

Na ponuky prijaté neskôr sa nebude prihliadať.

DFNsP BB je oprávnená cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, že ponuka je predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení ponuky. Účasťou v tejto ponuke záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami ponuky. Kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku. Ponuky záujemcov vyhodnotí komisia, ktorá o výsledku vyhodnotenia písomne informuje všetkých záujemcov. Odvoz vozidla si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.