(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancie

Ambulancie

Ambulancie

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 04.01.2022, Autor: DFNBB

PÍSOMNÉ ODPORÚČANIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA - ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ

 
DFNsP BB poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť. V zmysle Zákona č. 576/2004 Z. z. je takáto starostlivosť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia iba na základe písomného odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast (VLDD), tzv. výmenného lístka. V odporúčaní MUSÍ všeobecný lekár uviesť:
  1. osobné údaje pacienta (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska) a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a a adresu elektronickej pošty osoby / zákonného zástupcu, ak ich osoba poskytla.
  2. identifikačné údaje zdravotnej poisťovne pacienta
  3. identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (obchodné meno, sídlo, IČO)
  4. stručný opis aktuálneho zdravotného stavu
  5. predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu
  6. špecializačný odbor
  7. rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia
  8. odôvodnenie odporúčania.

Ak písomné odporúčanie VLDD uvedené údaje neobsahuje, nemôže lekár špecializovanej ambulancie ošetriť pacienta v rámci verejného zdravotného poistenia - pacient je povinný si toto ošetrenie zaplatiť sám.


Zmena pri telefonickom kontakte očnej, ORL a neurologickej ambulancie

v čase 07:30 - 13:30 hod. sa dovoláte na Registráciu - recepciu. Uvedené ambulancie budete môcť počas pracovných dní telefonicky kontaktovať od 13:30 do 15:00 hod.

Toto opatrenie bolo zavedené s cieľom eliminovať rušivé momenty počas vyšetrenia Vašich detí. Veríme, že obmedzenie telefonátov na uvedené ambulancie bude slúžiť k vzájomnému prospechu. Ďakujeme Vám za pochopenie.


Registrácia - recepcia - vydávanie lístkov elektronického vyvolávacieho systému

V čase pandemického režimu spôsobeného koronavírusom je pracovisko Registrácie-recepcie mimo prevádzku. Lístok s poradovým číslom nepotrebujete. Po absolvovaní triedenia pacientov idete priamo na ambulanciu.