(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Vedúca sestra kliniky DFNsP Banská Bystrica

Vedúca sestra kliniky DFNsP Banská Bystrica

Vedúca sestra kliniky DFNsP Banská Bystrica

Vytvorené: 28.08.2023, Aktualizované: 28.08.2023, Autor: Daniela Račková

Štatutárny orgán Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica vyhlasuje výberové konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:

 • vedúca sestra II. Detskej kliniky SZU
 • vedúca sestra II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
 • vedúca sestra Kliniky detskej chirurgie SZU
 • vedúca sestra Urgentného príjmu II. typu pre deti a dorast SZU

 

Náplň práce:

 • Vedúca sestra odborne, metodicky a organizačne riadi a organizuje ošetrovateľskú prax a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na vybranej klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo;
 2. odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore zodpovedajúcom odbornému zameraniu oddelenia (kliniky) podľa osobitných predpisov, pričom odbor získanej špecializácie je v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z., o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov;
 3. odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. vítaná alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax;
 4. odborná prax minimálne 10 rokov;
 5. občianska a morálna bezúhonnosť;
 6. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 7. zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy z oblasti verejnej správy, pracovného práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • znalosť špecifík manažmentu, skúsenosti  so stredným resp. vrcholovým manažmentom;
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý;
 • aktívne ovládanie svetového jazyka vítané;
 • pracovný pomer v rozsahu pracovného úväzku 1,00 (len na plný úväzok);
 • koncepcia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení, klinike, personálna stratégia, štruktúrovaná vízia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na obdobie 5 rokov (kompetencie, rozdelenie práce, personalistika,.....).    

 

Ponúkame:

 • základná zložka mzdy je od 2.400 ,- €/mesačne podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • práca na základe pracovnej zmluvy,
 • pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce,
 • 5 dní dovolenky naviac,
 • podpora odborného rastu a sústavného vzdelávania,
 • náhrada mzdy za 8 pracovných dní/ročne určených na sústavné vzdelávanie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zoznam požadovaných dokladov, dátum a miesto podania prihlášky spolu s požadovanými dokladmi:

Prihlášky spolu s:

 • profesijným životopisom (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
 • overenými dokladmi o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdením o odbornej praxi,
 • čestným prehlásením uchádzača o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
 • koncepciou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení, klinike, personálna stratégia , štruktúrovaná vízia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na obdobie 5 rokov,
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania a
 • výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte do 24.09.2023 s označením na obálke „Výberové konanie napr. vedúca sestra na II. Detskej klinike SZU (uvediete kliniku, o ktorú máte záujem uchádzať sa) – neotvárať”.  

na adresu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, referát personálny, Námestie L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne DFNsP BB.

Výberové konanie bude uskutočnené formou osobného pohovoru. Pozvánka na výberové konanie bude zaslaná e-mailom na adresu uchádzača uvedenú v prihláške. Úspešný uchádzač výberového konania nastúpi do funkcie od dňa 01.12.2023, pričom funkčné obdobie na uvedenú pozíciu je 5 rokov.

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica so sídlom na Námestí L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v mojom profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácií odovzdaných DFNsP BB, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov pre výberové konanie „vedúca sestra“.

Súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti po dobu nevyhnutnú pre realizáciu výberového konania „vedúca sestra“ t. j. II. Detskej kliniky SZU, II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Kliniky detskej chirurgie SZU a Urgentného  príjmu II. typu pre deti a dorast. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu nemocnice.