Správa majetku štátu

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa v súlade s ust. zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu považuje sa správcu majetku štátu.

 

Prehľad nehnuteľného majetku v správe DFNsP BB nájdete v Registri majetku štátu.

Prehľad ponúk prebytočného majetku štátu v správe DFNsP BB nájdete v Registri osobitných ponukových konaní

Kontaktná osoba pre príjem ponúk na ponúkaný prebytočný majetok štátu:
JUDr. Zuzana Rosinská
 048 – 472 65 11 (kl. 3410)
 048 – 472 65 49
 

zuzana.rosinska@dfnbb.sk


INZERÁT

Ponuka na prevod majetku štátu

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica (ďalej „DFNsP Banská Bystrica“) je v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení správcom nižšie špecifikovaného hnuteľného majetku vo vlastníctve štátu.

Hnuteľný majetok bol vyhlásený za trvale prebytočný a to rozhodnutím štatutárneho zástupcu DFNsP Banská Bystrica.

DFNsP Banská Bystrica týmto ponúka na predaj testovací súbor:

Diagnostický materiál ADOS-2 určený na meranie diagnostiku autistických symptómov pre deti (od 12 mesiacov do dospelosti).

Špecifikácia testovacieho súboru:

  • príručka
  • záznamové zošity (5 sád Modul 1-Modul4 a Modul pre batoľatá po 10 ks)
  • testovací materiál

 

Vydanie: 1. České vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha

Rok vydania:  2014

Na základe odpisovania je všeobecná hodnota zložky majetku ku dňu 10.02.2021 stanovená vo výške 2075,39 EUR s DPH.

Predmetný hnuteľný majetok štátu nie je vymedzeným hnuteľným majetkom štátu v súlade s § 8f) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k ponúkanému majetku štátu nás neváhajte kontaktovať.

Písomné zaslanie stanoviska k ponuke na prevod hnuteľného majetku štátu v minimálnej výške 2.075,39 EUR zašlite do 18.02.2021 s označením „NEOTVÁRAŤ – Ponuka“ na adresu:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Oddelenie verejnej správy

Nám. L. Svobodu 4

974 09  Banská Bystrica


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub