(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Protispoločenská činnosť

Protispoločenská činnosť

Protispoločenská činnosť

Vytvorené: 07.08.2017, Aktualizované: 08.03.2022, Autor: Zuzana Rosinská

 

Podmienky a postup pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Miesto podávania oznámení:
budova DFNsP BB
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
 
Spôsob a formy podávania oznámení:
  1. písomne poštou na adresu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica,
  2. elektronicky na e-mailovú adresu: korupcia (zavinac) dfnbb.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne,
  3. ústne zodpovednej osobe.
Z oznámenia musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:
  • kto oznámenie podáva, a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko a pobyt,
  • predmet oznámenia,
  • proti komu smeruje,
  • akej veci sa týka.

Lehoty

DFNsP BB je povinná prijať a preveriť každé oznámenie v zmysle citovaného zákona do 90 dní od jeho prijatia. Výsledok preverenia oznámenia je DFNsP BB povinná poskytnúť osobe, ktorá podala oznámenie do 10 dní od jeho preverenia.
 
Zodpovedná osoba pre príjem oznámení o protispoločenskej činnosti:
 
JUDr. Zuzana Rosinská
 048 – 472 65 01, kl. 3410