(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Protispoločenská činnosť

Protispoločenská činnosť

Protispoločenská činnosť

Vytvorené: 07.08.2017, Aktualizované: 19.03.2024, Autor: Zuzana Rosinská

Podmienky a postup pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Miesto podávania oznámení:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Spôsob a formy podávania oznámení:

  1. písomne poštou na vyššie uvedenú adresu,
  2. elektronicky 
  3. ústne zodpovednej osobe.
Z oznámenia musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:
  • kto oznámenie podáva, a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko a pobyt,
  • predmet oznámenia,
  • proti komu smeruje,
  • akej veci sa týka.

Lehoty:

DFNsP BB je povinná prijať a preveriť každé oznámenie v zmysle citovaného zákona do 90 dní od jeho prijatia. Výsledok preverenia oznámenia je DFNsP BB povinná poskytnúť osobe, ktorá podala oznámenie do 10 dní od jeho preverenia.

Zodpovedná osoba pre príjem oznámení o protispoločenskej činnosti:

JUDr. Zuzana Rosinská
048 - 3265 130
korupcia (zavinac) dfnbb.sk