(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Sprístupnenie informácií

Sprístupnenie informácií

Sprístupnenie informácií

Vytvorené: 07.08.2017, Aktualizované: 19.03.2024, Autor: Zuzana Rosinská

Poskytovanie informácií o činnosti Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica (ďalej len "DFNsP BB") sa realizuje podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

DFNsP BB poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré má reálne k dispozícii.

Formy podávania žiadostí o sprístupnenie informácií

  1. Poštou na adresu nemocnice
  2. E-mailom 
  3. Osobným podaním v priestoroch podateľne na -1. poschodí.

Na žiadosti musí byť uvedené:

  • meno a priezvisko žiadateľa / názov alebo obchodné meno spoločnosti (ak ide o právnickú osobu)
  • adresa / sídlo žiadateľa
  • presné vymedzenie rozsahu informácií, ktorých sa žiadosť týka
  • spôsob sprístupnenia informácií navrhovaný žiadateľom.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, DFNsP BB ju odmietne rozhodnutím.


Lehoty na vybavenie žiadosti

Nemocnica vybavuje žiadosť bezodkladne, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám). Dátumom podania žiadosti je deň doručenia žiadosti do DFNsP BB.

Lehota sprístupnenia informácií môže byť zo strany nemocnice predĺžená o osem pracovných dní, ak má na to závažné dôvody, a to:

  1. Vyhľadávanie a zber informácií je na inom mieste, ako je sídlo DFNsP BB;
  2. Žiadosť si vyžaduje vyhľadávanie a zber väčšieho množstva oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti;
  3. DFNsP BB má preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, a je predpoklad, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty;

O predĺžení lehoty sprístupnenia informácií nemocnica žiadateľa bezodkladne upovedomí, a to najneskôr pred uplynutím povinnej lehoty. V oznámení uvedie DFNsP BB dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.


Kontaktná osoba pre prijímanie žiadostí o informácie:

JUDr. Zuzana Rosinská
048 - 3265 130
ziadosti (zavinac) dfnbb.sk