(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

IROP - Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

IROP - Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

IROP - Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

Vytvorené: 13.05.2019, Aktualizované: 18.07.2023, Autor: DFNBB

Názov projektu: Modernizácie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

ITMS2014+: 302021S888

Termín realizácie: 02/2019 – 01/2022

Oprávnené výdavky: 13 683 294,02 EUR

 

Predmetom realizácie projektu je komplexná modernizácia priestorov a vybavenia nemocnice za účelom skvalitnenia poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. V rámci projektu dôjde k stavebným úpravám naprieč všetkými poschodiami a dobudovaniu nového výťahu. Nezanedbateľným efektom stavebných úprav je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy prostredníctvom zateplenia časti obvodového plášťa. Okrem stavebných prác modernizácia prebieha aj prostredníctvom obstarania zdravotníckych zariadení, IKT vybavenia, ostatného vybavenia (práčovňa) a interiérového príslušenstva pre oblasť ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality, produktivity a efektívnosti pri poskytovaní akútnej zdravotnej starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom splnenia čiastkových cieľov:

 • optimalizácia priemernej doby hospitalizácie na akútnych lôžkach,
 • zvýšenie obložnosti nemocnice,
 • skvalitnenie diagnostickej a inej zdravotníckej techniky nemocnice,
 • zvýšenie bezpečnosti a efektivity správy citlivých údajov o našich pacientoch, prípadne ich rodinných príslušníkoch,
 • optimalizácia vnútorného usporiadania a prepojenosti kliník a oddelení nemocnice,
 • prispôsobenie nemocničných priestorov potrebám špecifických pacientov – detí.

Tým, že prestavba a modernizácia bude prebiehať počas plnohodnotnej prevádzky nemocnice, musíme dodržiavať základné pravidlo: akékoľvek funkčné oddelenie, resp. aktívne využívané priestory môžeme prestavovať a modernizovať až po tom, čo budeme mať za ne adekvátnu náhradu. Z tohto dôvodu bude prestavba časovo náročnejšia. Pozitívne efekty sa začnú prejavovať postupne už počas realizácie, no 100 % efekt z prestavby a modernizácie našej nemocnice bude až po ukončení celého projektu.

Osobitnú pozornosť venujeme opatreniam zameraným na úsporu energie. Očakávame preto, že po realizácii projektu získame energetický certifikát, ktorý potvrdí naše zaradenie do skupiny nízkoenergetických budov.

Ciele projektu budú dosahované prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

 1. Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho objektu DFNsP Banská Bystrica za účelom optimalizácie lay outu jednotlivých oddelení a vytvorenie predpokladov pre kvalitnejšie poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
 2. Inštalácia najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti
 3. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti
 4. Komplexná modernizácia a rozšírenie infraštruktúry IKT
 5. Zlepšenie podmienok mobility pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v budove DFNsP Banská Bystrica
 6. Zavádzanie opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu DFNsP Banská Bystrica

 

Merateľné ukazovatele projektu:

Názov merateľného  ukazovateľa

Merná jednotka

Hodnota

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

t ekviv CO2

90,0580

Počet renovovaných verejných budov

počet

1,0000

Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc

počet

1,0000

Podlahová plocha renovovaných verejných budov

m2

8 693,3800

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

kWh/rok

294 620,0000