(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Práva pacienta

Práva pacienta

Práva pacienta

Vytvorené: 22.11.2018, Aktualizované: 22.09.2022, Autor: DFNBB

Detailne vypracované základné práva pacientov žijúcich na Slovensku sú uvedené v Charte práv pacientov v SR, ktorá bola prijatá v roku 2001. Charta práv pacientov vychádza z jej európskej podoby a je základným východiskom pre práva, o ktoré sa môže pacient opierať, no nie je právne záväzná.

Okrem Charty práv pacienta v SR existujú na Slovensku aj zákony upravujúce túto problematiku v širších súvislostiach, a to napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Základné práva a povinnosti pacientov, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť:

 1. Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby s ňou súvisiace vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
 2. Právo na výber poskytovateľa (právo na výber poskytovateľa má svoje výnimky).
 3. Povinnosť poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každému v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.
 4. Právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity.
 5. Právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu.
 6. Právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 7. Právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti (právo na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti má svoje výnimky).
 8. Právo na rozhodnutie o účasti na výučbe alebo biomedicínskom výskume.
 9. Právo na odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po smrti.
 10. Právo na zachovanie mlčanlivosti o údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu a súvisiacich skutočnostiach (právo na zachovanie mlčanlivosti má svoje výnimky).
 11. Právo na zmiernenie utrpenia.
 12. Právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
 13. Povinnosť zabránenia prenosu choroby, označenia zdroja nákazy a určenia okruhu osôb, ktoré mohli byť nakazené v prípade, že je osoba nakazená prenosnou chorobou.
 14. Právo na náhradu škody. Každý jednotlivec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe, vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby. 

Všetky uvedené práva pacientov vychádzajú zo Zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom nájdete úplné znenie, výnimky dopĺňajúce práva pacientov uvedené v tomto článku i ďalšie práva, na ktoré ako pacient máte nárok.