(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Vytvorené: 03.07.2023, Aktualizované: 03.07.2023, Autor: admin

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.detskanemocnica.sk

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
 

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Každý netextový obsah na stránke, s výnimkou dekoračnej grafiky, musí mať zadefinovaný alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 / 3 Netextový obsah]
 • Video neobsahuje titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)]
 • Vo videu sa vyskytujú nápisy s menami ľudí, ktorí aktuálne hovoria. [Kritérium úspešnosti 1.2.3 Audio komentár alebo alternatívne médium (pre médiá nahraté vopred)]
 • Vo videu sa vyskytujú nápisy s menami ľudí, ktorí aktuálne hovoria. [Kritérium úspešnosti 1.2.5 Audiokomentár (pre médium nahraté vopred)]
 • Nadpisy na stránke nedodržiavajú hierarchickú štruktúru. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 / 3 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Text je zvýraznený pridaním medzier. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Pokyn poskytovaný pre správne pochopenie obsahu je závislý výhradne od charakteristík založených na zmyslovom vnímaní, a teda farbe a tvare. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
 • Dokument je oskenovaný bez použitia optického rozoznávania znakov (OCR). [Kritérium úspešnosti 1.4.5 / 1 Text vo forme obrázkov]
 • Informácie sú vložené ako text vo forme obrázku. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 / 2 Text vo forme obrázkov]
 • PDF dokument nemá zadefinovaný názov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Nadpis neobsahuje žiadne znaky, a teda nie je dostatočne popisný. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 3.7.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 3.7.2023.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: Jana.Petrikova@dfnbb.sk

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Jana Petríková.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk