(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Správa majetku štátu

Správa majetku štátu

Správa majetku štátu

Vytvorené: 07.08.2017, Aktualizované: 26.04.2022, Autor: Zuzana Rosinská

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa v súlade s ust. zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu považuje sa správcu majetku štátu.

Kontaktná osoba pre príjem ponúk na ponúkaný prebytočný majetok štátu:
JUDr. Zuzana Rosinská
 048 – 472 65 11 (kl. 3410) resp. 0915 838 407
 048 – 472 65 49

zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk


Nehnuteľný majetok v správe DFNsP BB

Prehľad nehnuteľného majetku v správe DFNsP BB nájdete v Registri majetku štátu.


Ponuky prebytočného majetku štátu v správe DFNsP BB

Prehľad ponúk prebytočného majetku štátu v správe DFNsP BB nájdete v Registri osobitných ponukových konaní

 

Aktuálne je v ponuke prebytočný hnuteľný majetok štátu - OMV Škoda OCTAVIA:

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, IČO: 379 579 37, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, ponúka na predaj osobný automobil: 
Značka: ŠKODA 
Obchodný názov: OCTAVIA 
Rok výroby: 2006
Zdvihový objem valcov: 1.595 cm3 
Druh paliva: benzín 
Farba: strieborná diamantová metalíza
Minimálna kúpna cena: 3.900,00 EUR.
 
V prípade záujmu o obhliadku osobného vozidla kontaktujte JUDr. Zuzanu Rosinskú, 048 - 472 65 11 kl. 3410, mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.
Bližší popis vozidla, jeho výbavy, technického a prevádzkového stavu je k dispozícii u kontaktnej osoby správcu.

 

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do: 11.05.2022.

 

Záujemca je povinný do uvedeného termínu doručiť svoju cenovú ponuku písomne, v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "ŠKODA Octavia - NEOTVÁRAŤ" poštou, alebo osobne do podateľne správcu na adresu:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 
JUDr. Zuzana Rosinská 
Odd. verejnej správy 
Nám. L. Svobodu 4 
974 09 Banská Bystrica

 

a v ponuke uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum narodenia / IČO). Záujemca s ponukou predloží kópiu občianskeho preukazu / výpis zo živnostenského registra (aj elektronický záznam) / výpis z obchodného registra (aj elektronický záznam).
  2. kúpnu cenu za osobný automobil, ktorú ponúka;
  3. telefonický a emailový kontakt.

 

Na ponuky prijaté neskôr sa nebude prihliadať.

 

DFNsP BB je oprávnená cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, že ponuka je predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení ponuky.
Účasťou v tejto ponuke záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami ponuky.
Kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku.
Ponuky záujemcov vyhodnotí komisia, ktorá o výsledku vyhodnotenia písomne informuje všetkých záujemcov.
Odvoz vozidla si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.