(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Kontakty administratíva

Kontakty administratíva

Kontakty administratíva

Vytvorené: 16.03.2015, Aktualizované: 20.04.2022, Autor: DFNBB
PRACOVISKO
MENO
TELEFÓN E-MAIL
 
Podateľňa / Telefónna ústredňa
Lucia Poliačiková
048 - 472 65 11
interná kl. 2165
lucia.poliacikova (zavinac) dfnbb.sk
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
Júlia Výbohová
048 - 413 59 96
0918 281 468
interná kl. 3313
julia.vybohova (zavinac) dfnbb.sk
 
VEDENIE NEMOCNICE
Ing. Juraj Gallo
riaditeľ - štatutárny orgán DFNsP BB
048 - 472 65 01
interná kl. 3301
juraj.gallo (zavinac) dfnbb.sk
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
námestník pre LPS
048 - 472 65 77
interná kl. 3377
miloslav.hanula (zavinac) dfnbb.sk
Ing. Viera Mikušincová
ekonomický námestník
048 - 472 65 04
interná kl. 3304
viera.mikusincova (zavinac) dfnbb.sk
Mgr. Ľuba Pohorelá
námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
048 - 472 65 89
interná kl. 3389
luba.pohorela (zavinac) dfnbb.sk
Sekretariát riaditeľa
Dana Kmeťová
Miroslava Kosecová
0908 129 893
0918 694 377
 
048 - 472 65 01
interná kl. 3301
dana.kmetova (zavinac) dfnbb.sk
miroslava.kosecova (zavinac) dfnbb.sk
 
ÚSEK RIADITEĽA
Referát pre zavedenia manažérstva kvality
Ing. Jana Petríková
 
0915 692 019
interná kl. 2112
jana.petrikova (zavinac) dfnbb.sk
 
Referát komunikácie
Ing. Jana Petríková
 
0915 692 019
interná kl. 2112
jana.petrikova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie personalistiky a miezd
Referát personálny
Ing. Dagmar Tavačiaková
 
0917 545 405
interná kl. 3333
dagmar.tavaciakova (zavinac) dfnbb.sk
Referát mzdový
Aneta Franková
Jana Ohanková
 
048 - 472 65 32
interná kl. 3332
aneta.frankova (zavinac) dfnbb.sk
jana.ohankova (zavinac) dfnbb.sk
mzdove (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie vzdelávania
Ing. Dagmar Tavačiaková
0917 545 405
interná kl. 3333
dagmar.tavaciakova (zavinac) dfnbb.sk
Mgr. Daniela Račková
Bc. Nicole Hazáková
0940 984 173
048 - 472 65 67
interná kl. 2167
daniela.rackova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Gabriela Gondová
Eva Adela Mojžišová
0915 577 656
0949 007 284
 
048 - 472 65 00
kl. 3300
gabriela.gondova (zavinac) dfnbb.sk
eva.mojzisova (zavinac( dfnbb.sk
 
obstaravanie (zavinac) dfnbb.sk
 
Oddelenie verejnej správy
JUDr. Katarína Blšáková, PhD.
JUDr. Zuzana Rosinská
0940 983 859
0915 838 407
kl. 3410
katarina.blsakova (zavinac) dfnbb.sk
zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk
Referát vnútornej kontroly a sťažností
Referát správy majetku štátu
Registratúrne stredisko
Protispoločenská činnosť
Kybernetická bezpečnosť
GDPR
JUDr. Zuzana Rosinská
 
0915 838 407
kl. 3410
zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie správy a údržby budov
Miroslav Lubellan
0907 909 777
048 - 472 65 03
interná kl. 3303
miroslav.lubellan (zavinac) dfnbb.sk
Július Čutora
Ivan Podhradský
Jiří Tomeček
Ivan Vagner
0915 838 409 udrzba (zavinac) dfnbb.sk
Referát zdravotníckej techniky
Referát metrológie
Jana Šulková
 
0948 985 707
048 - 472 65 26
interná kl. 3326
jana.sulkova (zavinac) dfnbb.sk
Referát BOZP a PO
Plynová kotolňa
Odpadové hospodárstvo
Útvar civilnej ochrany
Zuzana Chlebovcová
 
0915 571 237
zuzana.chlebovcova (zavinac) dfnbb.sk
Stavebný dozor
Roman Doboš
Ing. Rastislav Menich
 
0948 824 444
roman.dobos (zavinac) dfnbb.sk
rastislav.menich (zavinac) dfnbb.sk
Práčovňa - chránená dielňa
Lýdia Moravíková 
0917 910 636 lydia.moravikova (zavinac) dfnbb.sk
 
ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
Skríningové centrum novorodencov SR
Skríningové centrum novorodencov SR kl. 3285, 3286 scn (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie vedy a biomedicínskeho výskumu
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

 

048 - 472 65 66
0915 838 408
interná kl. 2166
svetozar.dluholucky (zavinac) dfnbb.sk

 

Oddelenie klinického skúšania
MUDr. Terézia Stančoková
 
048 - 472 65 42
interná kl. 3242
terezia.stancokova (zavinac) dfnbb.sk
 
JUDr. Zuzana Rosinská
 
0915 838 407
interná kl. 3410
zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk
 
Referát nemocničného psychológa
Mgr. Adriana Homolová 
 
0949 007 678
kl. 3366
adriana.homolova (zavinac) dfnbb.sk
 
Referát nemocničnej hygieny
Mgr. Róbert Melicherčík 0948 984 941 robert.melichercik (zavinac) dfnbb.sk
 
ÚSEK OŠETROVATEĽSTVA
Sklad liekov a výdajňa zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok
Mgr. Eva Jasičová
Lucia Peros
0917 442 520
0915 693 756
eva.jasicova (zavinac) dfnbb.sk
lucia.peros (zavinac) dfnbb.sk
Referát liečebnej výživy
Bc. Ľubomíra Tösegiová 048 - 472 65 37  
Referát sociálnej starostlivosti
PhDr. Helena Vavrúšová
0915 921 976
interná kl. 3392
utorok a štvrtok
helena.vavrusova (zavinac) dfnbb.sk
Mliečna kuchynka
službukonajúci personál
048 - 742 65 37
kl. 3337
 
Upratovacie služby
Miroslava Cisárová 0949 006 614  
Preberanie zásielok
Ján Výboh 0915 577 652  
 
EKONOMICKÝ ÚSEK 
Oddelenie kontrolingu
Ing. Marianna Hoghová
048 - 472 65 76
interná kl. 3376
marianna.hoghova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie účtovníctva, plánu a rozpočtu
Ing. Lenka Verešová
 
048 - 472 65 04
interná kl. 3304
lenka.veresova (zavinac) dfnbb.sk
Účtáreň
Dana Kaducová
Eva Škamlová
Mária Mokrošová
Ing. Monika Petríková
048 - 472 65 82
interná kl. 3482
048 - 472 65 78
interná kl. 3378
dana.kaducova (zavinac) dfnbb.sk
eva.skamlova (zavinac) dfnbb.sk
maria.mokrosova (zavinac) dfnbb.sk
monika.petrikova (zavinac) dfnbb.sk
Pokladňa
Soňa Hrmová 
048 - 472 65 16
interná kl. 3316
sona.hrmova (zavinac) dfnbb.sk
 
Oddelenie vzťahov so zdravotnými poisťovňami
Ing. Edita Lattová
Mgr. Zuzana Wagnerová
048 - 472 65 40
0915 988 755
interná kl. 2240
edita.lattova (zavinac) dfnbb.sk
zuzana.wagnerova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie nákupu
Ingeborg Kováčiková
048 - 472 65 71
0908 948 652 
interná kl. 3371
ingeborg.kovacikova (zavinac) dfnbb.sk
 
Referát nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok
Zuzana Koutová
Mgr. Klaudia Králiková
0940 947 129
048 - 472 65 11
interná kl. 3331
zuzana.koutova (zavinac) dfnbb.sk
klaudia.kralikova (zavinac) dfnbb.sk
Referát nákupu ostatných tovarov a služieb
Jarmila Zubáňová
0918 618 777
048 - 472 65 46
interná kl. 3346
jarmila.zubanova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie informačných technológií
Ing. Karin Vlčeková
0905 557 725
048 - 472 65 45
interná kl. 3345
karin.vlcekova (zavinac) dfnbb.sk
 
 
Ing. Milan Kašiak
Mgr. Marek Kurinec
Mgr. Juraj Ledvák
Stanislav Vrana
0908 897 063
0905 459 937
0905 838 417
0948 852 512
 
048 - 472 65 45
interná kl. 3244
milan.kasiak (zavinac) dfnbb.sk
marek.kurinec (zavinac) dfnbb.sk
juraj.ledvak (zavinac) dfnbb.sk
stanislav.vrana (zavinac) dfnbb.sk
Kybernetická bezpečnosť
Ing. Gabriel Blesák 0905 701 050 gabriel.blesak (zavinac) dfnbb.sk