(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Komisie

Komisie

Komisie

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 21.03.2024, Autor: DFNBB

Etická komisia

Etická komisia je odborný poradný orgán vedenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica pre otázky medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a bioetiky, ktoré vyplývajú zo zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia ľudí a z niektorých činností, ktoré s ňou súvisia, vrátane etických aspektov biomedicínskeho výskumu.

Štatút Etickej komisie


 

Komisia na prešetrenie podaní a sťažností

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bola menovaná za účelom zabezpečenia a uplatňovania záujmov zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Štatút Komisie BOZP


 

Komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku

Komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku je stály poradný orgán riaditeľa. Bola zriadená za účelom zabezpečenia uplatňovania princípov racionálnej farmakoterapie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v DFNsP BB a plnenie úloh súvisiacich s rozvojom racionálnej farmakoterapie v preventívnej a liečebnej praxi podľa Odborného usmernenia MZ SR č. 1620/97- A zo dňa 7. augusta 1997.

Štatút komisie


 

Transfúzna komisia

Transfúznu komisiu menuje a odvoláva riaditeľ DFNsP ako svoj poradný orgán podľa Metodického usmernenia MZ SR č. 81. zverejneného vo Vestníku MZ SR čiastka 47 – 48/2004. Jednou z hlavných úloh transfúznej komisie je uplatňovať zásady racionálnej a účelnej hemoterapie. Komisia ďalej vytvára podmienky na bezpečnú hemoterapiu, sleduje účelnosť hemoterapie a výskyt nežiadúcich transfúznych reakcií a zároveň úzko spolupracuje s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky.

Štatút komisie


 

Komisia pre paliatívnu starostlivosť

Evakuačná komisia

Bezpečnostná komisia

Bezpečnostná komisia (ďalej len „komisia“) sa zriaďuje ako poradný orgán riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica (ďalej len „DFNsP BB") pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Bezpečnostná komisia DFNsP BB monitoruje, rieši a podáva návrhy k oblastiam :

  • informačnej bezpečnosti (dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov);
  • riadenie vstupov do internetu;
  • používanie e-mailu, pracovných staníc, notebookov, mobilov;
  • heslovej politike;
  • likvidácie, zálohovanie, archivácia a prenos údajov

a to za účelom zníženia možnosti vzniku bezpečnostného incidentu.

Štatút bezpečnostnej komisie


 

Komisia pre nozokomiálne nákazy

Komisia pre nozokomiálne nákazy má za úlohu sledovanie výskytu nozokomiálnych nákaz s dôrazom na ich prevenciu a racionálne riešenie, sledovanie spotreby zdravotníckych pomôcok a spotreby zdravotníckych pomôcok.

Štatút komisie