(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancie

Ambulancie

Ambulancie

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 13.03.2024, Autor: DFNBB

RECEPCIA 

Pracovisko Recepcie je od pondelka 13. marca vo svojich nových priestoroch vo vestibule
na -1. poschodí a jeho prevádzka je počas pracovných dní v čase 06:30 - 15:00. 

 

Pred každým vyšetrením a kontrolou sa prosím hláste na Recepcii (výnimkou je návšteva Rehabilitácie, kde sa pacienti hlásia na Evidencii pacientov v priestoroch Rehabilitácie). Naši zamestnanci vás zaevidujú do systému, odkontrolujú vaše kontaktné údaje a vydajú vám číslo vyvolávacieho systému. Majte pripravený preukaz poistenca dieťaťa a v prípade, že idete
na 1. vyšetrenie, aj výmenný poukaz - odporúčanie od všeobecného lekára vášho dieťaťa. 

 

Vchod do budovy nemocnice je umožnený 2 vchodmi, ktoré sú otvorené v pracovných dňoch v čase 06:30 - 17:00:

  • VCHOD "B" na 0. poschodí - bezbariérový prístup od autobusovej zastávky a veľkého parkoviska popri fontáne
  • VCHOD "A" na -1. poschodí - príjazd sanitiek, TAXI

Pre pacientov vstupujúcich do budovy nemocnice cez vchod "B" na 0. poschodí je k dispozícii Recepcia pri Detskom urgentnom príjme. 


PÍSOMNÉ ODPORÚČANIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA - ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ

DFNsP BB poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť. V zmysle Zákona č. 576/2004 Z. z. je takáto starostlivosť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia iba na základe písomného odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast (VLDD), tzv. výmenného lístka. V odporúčaní MUSÍ všeobecný lekár uviesť:
  1. osobné údaje pacienta (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska) a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a a adresu elektronickej pošty osoby / zákonného zástupcu, ak ich osoba poskytla.
  2. identifikačné údaje zdravotnej poisťovne pacienta
  3. identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (obchodné meno, sídlo, IČO)
  4. stručný opis aktuálneho zdravotného stavu
  5. predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu
  6. špecializačný odbor
  7. rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia
  8. odôvodnenie odporúčania.

Ak písomné odporúčanie VLDD uvedené údaje neobsahuje, nemôže lekár špecializovanej ambulancie ošetriť pacienta v rámci verejného zdravotného poistenia - pacient je povinný si toto ošetrenie zaplatiť sám.