(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancie

Ambulancie

Ambulancie

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 18.10.2022, Autor: DFNBB

Z dôvodu pandémie koronavírusu a ochorením COVID-19, sú obmedzené vstupy sprevádzajúcich osôb a návštev k hospitalizovaným pacientom. Maximálny počet 2 osoby.


RECEPCIA 

Od 01.05.2022 je činnosť recepcie obnovená. Recepcia je v priestoroch bývalej triáže pred vstupom do budovy nemocnice. Pri príchode vás pracovníci "zapíšu" na príslušnú ambulanciu, prípadne upravia v nemocničnom systéme Vaše kontaktné údaje. Elektronický vyvolávací systém je opätovne v prevádzke, dostanete teda aj lístok s poradovým číslom.


VÝCHOD Z BUDOVY NEMOCNICE


PÍSOMNÉ ODPORÚČANIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA - ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ

DFNsP BB poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť. V zmysle Zákona č. 576/2004 Z. z. je takáto starostlivosť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia iba na základe písomného odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast (VLDD), tzv. výmenného lístka. V odporúčaní MUSÍ všeobecný lekár uviesť:
  1. osobné údaje pacienta (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska) a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a a adresu elektronickej pošty osoby / zákonného zástupcu, ak ich osoba poskytla.
  2. identifikačné údaje zdravotnej poisťovne pacienta
  3. identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (obchodné meno, sídlo, IČO)
  4. stručný opis aktuálneho zdravotného stavu
  5. predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu
  6. špecializačný odbor
  7. rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia
  8. odôvodnenie odporúčania.

Ak písomné odporúčanie VLDD uvedené údaje neobsahuje, nemôže lekár špecializovanej ambulancie ošetriť pacienta v rámci verejného zdravotného poistenia - pacient je povinný si toto ošetrenie zaplatiť sám.