(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Otorinolaryngologická ambulancia 2 v odbornom zameraní FONIATRIA

Otorinolaryngologická ambulancia 2 v odbornom zameraní FONIATRIA

Otorinolaryngologická ambulancia 2 v odbornom zameraní FONIATRIA

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 01.02.2023, Autor: DFNBB
1. poschodie, číslo dverí 110 
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30
MUDr. Zuzana
Mesárošová
Utorok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30
MUDr. Zuzana
Mesárošová
Streda neordinuje  
Štvrtok neordinuje  
Piatok neordinuje  

 


Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


ORL ambulancia 2 v špecializačnom odbore foniatria sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou porúch interpersonálnej komunikácie spôsobenou poruchami hlasu, sluchu, reči. Ambulancia má celoslovenskú pôsobnosť.

Ambulancia je od januára 2016 zaradená do pripravovanej siete štyroch Centier na vyšetrovanie porúch sluchu detí. Okrem BERA vyšetrenia využívame novú vyšetrovaciu metódu - vyšetrenie pomocou ustálených evokovaných potenciálov (ASSR). K dispozícii máme prístroj na vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov - automatické BERA vyšetrenie. Okrem BERA vyšetrenia  máme možnosť vyšetrovať sluch u detí  vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov vizuálne podmienenou audiometriou. 

V prípade včasnej diagnostiky poruchy sluchu je zahájená včasná intervencia, inštruktáž rodičov, v prípade potreby doplnenie psychologického, logopedického, neurologického vyšetrenia, ktoré sú súčasťou Centra. Pri indikácii kochleárnej implantácie máme možnosť realizovania všetkých potrebných vyšetrení, ako aj zobrazovacích metód a dieťa odosielame do Centra kochleárnej implantácie v Bratislave.


Diagnostické a terapeutické možnosti:

Sluch:

 • audiometria
 • vyšetrenie detí vo voľnom poli
 • reaktometrické vyšetrenie
 • tympanometrické vyšetrenie
 • objektívna audiometria – BERA
 • VRA
 • vyhotovenie individuálnych ušných koncoviek a pridelenie slúchadiel
 • nastavovanie slúchadiel počítačovou technikou
 • posudková činnosť

Hlas:

 • vyšetrenie hlasového rozsahu
 • laryngostroboskopické vyšetrenie
 • vyšetrenie hlasiviek optikom
 • hlasové cvičenia pri poruche hlasu
 • vyšetrenie detí pri detskej hyperkinetickej dysfónii

Reč:

 • vyšetrenie reči a slovnej zásoby u detí
 • vyšetrenie reči u pacientov po cievnych príhodách
 • vyšetrenie pacientov pred prijímacími skúškami na vysoké školy
 • zaraďovanie detí do špeciálnych škôl pre deti s poruchami reči