(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

EFRR - Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v DFNsP B

EFRR - Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v DFNsP B

EFRR - Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v DFNsP B

Vytvorené: 13.10.2022, Aktualizované: 18.07.2023, Autor: Jana Petríková

Prijímateľ: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v DFNsP BB

Miesto realizácie: Slovenská republika (všetky VÚC)

Výška zazmluvneného NFP: 200 000,00 EUR

Predpokladaný termín realizácie HAP: 11/2022 – 10/2023

 

Podrobnejšie informácie uverejnené v ITMS2014+:        

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=cf4dfc52-213a-4b1e-a435-6aec7e4f7ab8

www.mirri.gov.sk, www.eurofondy.sk

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Predmetom projektu je doplnenie aktuálnej vybavenosti DFNsP BB a zabezpečenie personálnych kapacít na realizáciu cieľov projektu s dopadom na zvýšenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti nemocnice.

Hlavným cieľom realizácie projektu je zvýšiť úroveň informačnej a kybernetickej bezpečnosti v DFNsP BB s ohľadom na nepretržitú prácu s citlivými osobnými údajmi a prevádzkovaním informačných systémov a sietí potrebných k zabezpečeniu poskytovania služieb nemocnice.

 

Hlavné aktivity projektu:

  • Analýza a dizajn
  • Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
  • Implementácia a testovanie
  • Nasadenie

 

Podporné aktivity projektu:

  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť

 

Realizáciou hlavných aktivít projektu budú zrealizované ciele projektu a dosiahnuté merateľné ukazovatele. Na realizáciu hlavných aktivít bol určený projektový tím zložený zo skúsených zamestnancov nemocnice, ktorí budú dohliadať na odbornú časť realizácie.

Podporné aktivity slúžia na zabezpečenie implementácie projektu. Ide prevažne o riadiace a administratívne aktivity zabezpečované členmi projektového tímu – projektovým manažérom, finančným manažérom a manažérom pre VO.

Zároveň súčasťou podporných aktivít je aj realizácia povinnej publicity.
 

Merateľné ukazovatele projektu:

P0193 Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov - Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa celkom: 5

P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS - Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa celkom: 17