Etická komisia

Etická komisia je odborný poradný orgán vedenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica pre otázky medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a bioetiky, ktoré vyplývajú zo zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia ľudí a z niektorých činností, ktoré s ňou súvisia, vrátane etických aspektov biomedicínskeho výskumu.

Štatút Etickej komisie

Komisia na prešetrenie podaní a sťažností

Komisia ochrany bezpečnosti práce

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bola menovaná za účelom zabezpečenia a uplatňovania záujmov zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Štatút Komisie BOZP

Komisia pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy

Komisia pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy je stály poradný orgán riaditeľa. Bola zriadená za účelom zabezpečenia uplatňovania princípov racionálnej farmakoterapie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v DFNsP BB a plnenie úloh súvisiacich s rozvojom racionálnej farmakoterapie v preventívnej a liečebnej praxi podľa Odborného usmernenia MZ SR č. 1620/97- A zo dňa 7. augusta 1997 a sledovanie výskytu nozokomiálnych nákaz s dôrazom na ich prevenciu a racionálne riešenie, sledovanie spotreby zdravotníckych pomôcok a spotreby zdravotníckych pomôcok.

Štatút komisie

Transfúzna komisia

Transfúznu komisiu menuje a odvoláva riaditeľ DFNsP ako svoj poradný orgán podľa Metodického usmernenia MZ SR č. 81. zverejneného vo Vestníku MZ SR čiastka 47 – 48/2004. Jednou z hlavných úloh transfúznej komisie je uplatňovať zásady racionálnej a účelnej hemoterapie. Komisia ďalej vytvára podmienky na bezpečnú hemoterapiu, sleduje účelnosť hemoterapie a výskyt nežiadúcich transfúznych reakcií a zároveň úzko spolupracuje s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky.

Štatút komisie

Komisia pre paliatívnu starostlivosť

Komisia pre vedu a výskum

Evakuačná komisia


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub