(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Modernizácia kardiologickej ambulancie

Modernizácia kardiologickej ambulancie

Vytvorené: 30.06.2022, Aktualizované: 16.08.2022, Autor: Jana Petríková

Nemocnica sa neustále snaží o zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vďaka programu dotácií Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo zakúpiť moderné diagnostické prístroje na Kardiologickú ambulanciu. Zakúpené boli dva epizódne záznamníky a jeden 3-kanálový rekordér – EKG holter v celkovej hodnote takmer 2.900 €. BBSK v rámci dotačného programu prispelo sumou 2.000 €.

 

Pre prevádzku našej špecializovanej kardiologickej ambulancie je toto prístrojové vybavenie veľkým prínosom. Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pacientom z Banskej Bystrice, ale z celého banskobystrického kraja. Ide o špecializovanú ambulanciu, kde sa sústreďujú najťažší pacienti z uvedenej spádovej oblasti. Okrem iného realizuje holterovské vyšetrenia aj pre kardiologické ambulancie z iných okresov. Poskytuje konziliárne služby pre II. Detskú kliniku SZU, Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU, II. Kliniku pediatrickej anestéziologickej a intenzívnej medicíny SZU v  DFNsP BB, niektoré vyšetrenia realizuje aj pre Novorodeneckú kliniku, a pre Gynekologickú kliniku vo FNsP F.D. Roosevelta. V Banskej Bystrici sú navyše koncentrovaní mladí športovci, ktorí vyžadujú zvýšenú starostlivosť a detailnú diagnostiku náhlych srdcových príhod, ktoré sa pri športe často vyskytujú. Pri spektre vyšetrení, ktoré ambulancia poskytuje, množstve pacientov, ktoré každoročne vyšetrí, ako aj stúpajúcich nárokoch na diagnostiku bolo nutné doplniť prístrojové vybavenie a zabezpečiť možnosti takejto diagnostiky.

Vďaka finančnej dotácii BBSK disponuje kardiologická ambulancia najmodernejšími diagnostickými prístrojmi, vďaka ktorým bolo možné rozšíriť portfólio poskytovanej zdravotnej starostlivosti.