(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Poplatok na Detskom urgente

Poplatok na Detskom urgente

Vytvorené: 22.11.2023, Aktualizované: 23.11.2023, Autor: Jana Petríková

Od 01.12.2023 každý pacient uhrádza poplatok za ošetrenie na Detskom urgente vo výške 10€, prípadne poplatok vo výške 2 € za ošetrenie na Ambulancii pohotovostnej služby, ešte pred ošetrením. V prípade, že pacient spĺňa podmienky ustanovenia §38, odst. 8 písm. c) zákona 577/2004 Z.z., bude mu poplatok po ošetrení v plnej výške vrátený.

Poplatok je možné uhradiť aj platobnou kartou.

Za porozumenie ďakujeme.


Poistenec je od platby oslobodený, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci

  1. ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
  2. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
  3. ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
  4. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
  5. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
  6. ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  7. ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
  8. ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom.