(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Stabilizačný príspevok - verejný prísľub, dohoda a súhrnné informácie

Stabilizačný príspevok - verejný prísľub, dohoda a súhrnné informácie

Vytvorené: 15.12.2022, Aktualizované: 15.12.2022, Autor: Jana Petríková

VEREJNÝ PRÍSĽUB

DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU - VZOR


SÚHRNNÉ INFORMÁCIE K POSKYTNUTIU STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU

Podmienky vzniku nároku

Na vyplatenie stabilizačného príspevku má nárok zdravotnícky pracovník[1](okrem lekárov), ktorý

 • bol k 22. novembru 2022 a zároveň ku dňu uzatvorenia dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku (ďalej aj ako „dohoda“) v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy u toho istého zamestnávateľa[2] a
 • ktorému neplynie výpovedná doba z dôvodu podania výpovede z pracovného pomeru k tomuto zamestnávateľovi a
 • uzatvorí dohodu najneskôr do 19. decembra 2022 (vrátane) (osobne u zamestnávateľa alebo ju doručí podpísanú emailom do uvedeného dátumu) a
 • sa v dohode zaviaže, okrem iného, že zotrvá v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa najmenej 3 roky. Z uvedeného vyplýva, že ide o zamestnancov s pracovným pomerom na dobu neurčitú. Do doby 3 rokov sa nezarátava:  sčítaná dlhodobá práceneschopnosť alebo OČR presahujúca za celé obdobie 45 dní, materská dovolenka, doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody.

         

Vrátenie stabilizačného príspevku

Zamestnanec je povinný vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku v prípade ak pred uplynutím doby 3 rokov:  

 • skončí pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu (s výnimkou v dohode taxatívne určených dôvodov);
 • ak bude na vlastnú žiadosť zamestnanca znížený jeho pracovný úväzok, ktorý mal pri uzatváraní dohody;
 • ak bude zamestnanec preradený na vlastnú žiadosť na inú pracovnú pozíciu ako je pozícia uvedená v dohode;
 • dôjde k okamžitému skončeniu pracovného pomeru zamestnávateľom z dôvodu podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce;
 • zamestnanec skončí pracovný pomer z dôvodu jeho odchodu do predčasného starobného dôchodku alebo do starobného dôchodku.

 

Výška stabilizačného príspevku

Stabilizačný príspevok pre zamestnanca s pracovným úväzkom 1,00 je 5.000,- €, z ktorej zamestnávateľ zrazí odvody zamestnávateľa, zamestnanca a preddavok na daň v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak osobitný predpis neustanoví inak. 

Ak zamestnanec vykonáva prácu na kratší pracovný úväzok zamestnávateľ mu vyčlení alikvotnú čiastku.

 

Spôsob vyplatenia stabilizačného príspevku

 • Zamestnancovi s pracovným úväzkom 1,00 bude vyplatený do 31.12.2022 preddavok na stabilizačný príspevok vo výške 2.500,- €. Pri kratšom pracovnom úväzku – alikvotná čiastka.
 • Zo zvyšnej časti budú v mesiaci január vysporiadané všetky daňové a odvodové povinnosti v zmysle platnej právnej úpravy, a zvyšok (ak ostane), bude vyplatený spolu s decembrovou výplatou v januári 2023.
 • Súčasná právna úprava vyžaduje, aby zo stabilizačného príspevku boli odvedené odvody zamestnávateľa, zamestnanca a preddavok na daň. MZ SR má pripravenú legislatívnu úpravu, ktorá má zabezpečiť oslobodenie od zdravotných a sociálnych odvodov. Táto úprava vyžaduje schválenie NR SR a podpis prezidentky SR.

V prípade záujmu budú dohody prístupné na podpis na Personálnom referáte. Ak sa nemôžete dostaviť osobne svoje požiadavky zasielajte emailom na emailovú adresu: stabilizacny.prispevok@dfnbb.sk


[1] podľa § 27 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem zdravotníckych pracovníkov uvedených v § 27 ods. 1, písm. a) a b) tohto zákona, ktorý pracuje v ústavnom zdravotníckom zariadení a/alebo v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ktoré prevádzkuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

[2] v  ústavnom zdravotníckom zariadení alebo ambulancii záchrannej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky