(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Pobyt sprevádzajúcej osoby

Pobyt sprevádzajúcej osoby

Pobyt sprevádzajúcej osoby

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť (Zákon č. 576/2004 Z.z., §15). Takýto pobyt sprevádzajúcej osoby je spoplatnený. Poplatok sa hradí v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. a nariadenia vlády č. 722/2004 v platnom znení.

Pobyt sprievodcu osoby uprednostňujeme, ak je ním:

 • dojčiaca matka
 • sprievodca osoby s onkologickým ochorením
 • sprievodca kriticky a ťažko chorej osoby
 • sprievodca osoby s diagnózou, ktorá si vyžaduje jeho prítomnosť

Pobyt sprievodcu osoby z iných dôvodov je nenárokovateľný.


Ubytovanie:

 1 lôžko / deň 3,30 €

Od povinnosti úhrady za ubytovanie sú oslobodené: (Smernica SM 029 Platby za poskytované služby zdravotnej starostlivosti v osobitných prípadoch v platnom znení)

 • sprevádzajúce osoby, ktorými sú dojčiace matky
 • sprevádzajúce osoby pacientov do troch rokov veku
 • sprevádzajúce osoby onkologických pacientov
 • sprevádzajúce osoby kriticky a ťažko chorých pacientov

Strava:
Sprevádzajúca osoba hospitalizovaná spolu so svojim dieťaťom si môže objednať stravu:

 Raňajky 2,70 €
 Obed 4,38 €
 Večera 4,08 €

Zásady denného pobytu:
Sprievodca osoby môže byť prijatý do nemocnice aj na denný pobyt:
 • na denný pobyt môže byť prijatá len jedna sprevádzajúca osoba
 • je umožnený len k deťom do veku 5 rokov
 • je možný v čase od 07:00 do 20:00 hod.
 • sprievodca osoby je povinný dodržiavať zásady prevádzky a hygienicko-epidemiologického režimu, čo vyjadrí po adekvátnom poučení svojim podpisom
 • pri nedodržiavaní týchto zásad môže byť pobyt predčasne ukončený