(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Pobyt sprevádzajúcej osoby

Pobyt sprevádzajúcej osoby

Pobyt sprevádzajúcej osoby

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 31.01.2024, Autor: DFNBB

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť (Zákon č. 576/2004 Z.z., §15). Takýto pobyt sprevádzajúcej osoby je spoplatnený. Poplatok sa hradí v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. a nariadenia vlády č. 722/2004 v platnom znení.

Pobyt sprievodcu osoby uprednostňujeme, ak je ním:

 • dojčiaca matka
 • sprievodca osoby s onkologickým ochorením
 • sprievodca kriticky a ťažko chorej osoby
 • sprievodca osoby s diagnózou, ktorá si vyžaduje jeho prítomnosť

Pobyt sprievodcu osoby z iných dôvodov je nenárokovateľný.


UBYTOVANIE:

 1 lôžko / deň 3,30 €
 
Od povinnosti úhrady za ubytovanie sú oslobodené: (Smernica SM 029 Platby za poskytované služby zdravotnej starostlivosti v osobitných prípadoch v platnom znení)
 • sprevádzajúce osoby, ktorými sú dojčiace matky
 • sprevádzajúce osoby pacientov do troch rokov veku
 • sprevádzajúce osoby onkologických pacientov
 • sprevádzajúce osoby kriticky a ťažko chorých pacientov

Úhradu ubytovania je nutné vykonať v deň ukončenia hospitalizácie, a to v Pokladni na 4. poschodí - hotovosťou alebo kartou. V prípade ukončenia hospitalizácie mimo pracovných dní je možné úhradu vykonať na Recepcii Detského urgentného príjmu na 0. poschodí.


STRAVA:

Sprevádzajúca osoba hospitalizovaná spolu so svojim dieťaťom si môže objednať stravu:

 Raňajky 3,71 €
 Obed 5,44 €
 Večera 5,04 €
 
Úhradu stravy je nutné vykonať v deň ukončenia hospitalizácie, a to v Pokladni na 4. poschodí - hotovosťou alebo kartou. V prípade ukončenia hospitalizácie mimo pracovných dní je možné úhradu vykonať na Recepcii Detského urgentného príjmu na 0. poschodí.

DENNÝ POBYT SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY:

 • na denný pobyt môže byť prijatá len jedna sprevádzajúca osoba
 • je umožnený len k deťom do veku 5 rokov (v špecifických prípadoch môže vedúci lekár udeliť výnimku)
 • je možný v čase od 07:00 do 20:00
 • sprievodca osoby je povinný dodržiavať zásady prevádzky a hygienicko-epidemiologického režimu, čo vyjadrí po adekvátnom poučení svojim podpisom
 • pri nedodržiavaní týchto zásad môže byť pobyt predčasne ukončený