Výberové konania

 

Štatutárny orgán Detskej fakultnej nemocnice

s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4,

Banská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:

 

 

 

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Náplň práce:

 • riadenie a koordinácia úloh súvisiacich so zabezpečovaním poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. ukončené vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Zákon č. 296/2010 § 12 ods.4),
 2. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov  s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok pre kategóriu sestra,
 3. odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov (zdravotnícky manažment a financovanie alebo manažment a administrácia v oblasti zdravia alebo odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health ) alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
 4. odborná prax minimálne 10 rokov;
 5. občianska a morálna bezúhonnosť;
 6. zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy z oblasti verejnej správy, pracovného práva a iných všeobecne
 • záväzných právnych predpisov,
 • znalosť špecifík manažmentu, skúsenosti  so stredným resp. vrcholovým     manažmentom,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • aktívne ovládanie svetového jazyka,
 • pracovný pomer v rozsahu pracovného úväzku najmenej 1,00.

Ponúkame:

 • nástup do práce hneď resp. podľa dohody,
 • základná zložka mzdy je od 2.900,- €/mesačne podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • práca na základe pracovnej zmluvy,
 • pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce,
 • 5 dní dovolenky naviac,
 • preplácame 8 dní na vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov, dátum a miesto podania prihlášky spolu s požadovanými dokladmi:

Prihlášky spolu s:

 • profesijným životopisom (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
 • overenými dokladmi o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdením o odbornej praxi,
 • potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania a
 • výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte

do 15.04.2021 s označením na obálke „Výberové konanie na námestníčku pre ošetrovateľskú starostlivosť – neotvárať” na adresu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, personálne oddelenie, Námestie L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne DFNsP BB.


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub