(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Lekár - voľné pracovné miesta

Lekár - voľné pracovné miesta

Lekár - voľné pracovné miesta

Vytvorené: 31.03.2021, Aktualizované: 03.04.2024, Autor: Daniela Račková

Lekár bez špecializácie na II. Detskú kliniku SZU

Lekár bez špecializácie na Kliniku detskej chirurgie SZU

Lekár bez špecializácie na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Lekár bez špecializácie na Urgentný príjem II. typu pre deti a dorast 

Lekár špecialista na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Lekár v odbore detská psychiatria alebo psychiatria

Klinický farmakológ


Informácie pre uchádzača:

V prípade, že máte záujem o pracovnú pozíciu v našej nemocnici, zašlite žiadosť so životopisom e-mailom, resp. poštou na našu adresu. Vaša žiadosť do zamestnania bude zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a evidovaná po dobu 1 roka.

K žiadosti pridajte aj svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. 
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica so sídlom na Námestí L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v mojom profesnom životopise a doplňujúcej dokumentácií odovzdaných DFNsP BB, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a za účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje uchovávané v informačnom systéme spoločnosti po dobu 1 roka.

Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu nemocnice.