(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Podávanie sťažností

Podávanie sťažností

Podávanie sťažností

Vytvorené: 07.08.2017, Aktualizované: 19.03.2024, Autor: Zuzana Rosinská

Vážení pacienti, zákonní zástupcovia a sprevádzajúce osoby

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica (ďalej DFNsP BB) sa Vám a Vašim blízkym snažíme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v mnohých medicínskych odboroch. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže tak z objektívnych, ako aj zo subjektívnych dôvodov vzniknúť situácia, kedy pacient nie je spokojný. V takom prípade má právo dať najavo svoju nespokojnosť okrem iného aj podaním sťažnosti.

 1. Podávanie sťažností na činnosť organizačných zložiek a zamestnancov a postup pri ich vybavovaní sa riadi zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a postupom uvedeným v internom predpise – SM 018 Sťažnosti a iné podania (ďalej len interný predpis).
 2. Text zákona a interný predpis sú k dispozícii na Oddelení verejnej správy a Referáte pre zavedenie manažérstva kvality.
 3. Sťažnosť je možné podať v listinnej podobe (písomne) na adrese:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Referát kontroly a sťažností
Nám. L. Svobodu 4
974 09  Banská Bystrica

 1. Ak sa sťažovateľ dostaví do DFNsP BB osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec DFNsP BB sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej (písomnej) forme vyhotovil. Ak sa dostaví do DFNsP BB osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec DFNsP BB.
 2. Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.
 3. Sťažnosť adresovaná DFNsP BB musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a podpis sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej za ňu konať. 
 4. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.
 5. Sťažnosť môže podať len osoba, ktorej sa sťažnosť týka. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.
 6. V prípade, že sťažnosť nie je zrozumiteľná alebo neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, DFNsP BB je oprávnená písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu. Lehota na poskytnutie spolupráce je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. Pokiaľ sťažovateľ spoluprácu neposkytne, DFNsP BB sťažnosť odloží bez prešetrenia.
 7. Sťažnosti sa vybavujú v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v internom predpise v lehote 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty DFNsP BB oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.
 8. Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažovateľovi zaslané písomne.
 9. DFNsP BB sťažnosť odloží bez prešetrenia, ak:
  • neobsahuje zákonom stanovené náležitosti (meno, priezvisko, adresa, podpis sťažovateľa),
  • je nečitateľná, nezrozumiteľná, resp. z nej nie je zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,
  • zistí, že v danej veci konal alebo koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
  • sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie,
  • od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov,
  • ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona,
  • ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona,
  • ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona,
  • sťažnosť bola DFNsP BB zaslaná len na vedomie,
  • sťažovateľ neposkytol spoluprácu v zákonom stanovenej lehote,
  • sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona,
  • sťažovateľ vezme sťažnosť späť pred jej vybavením alebo písomne oznámi, že na jej vybavení netrvá.

Vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov sa riadi: 

a) Zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení;
b) Smernicou č. 73004/2006/OKS, uverejnenou vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR v čiastke 56-60/2006 pod č. 120
c) Smernicou SM 018 Sťažnosti a iné podania

Kontaktná osoba pre príjem a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov:

JUDr. Zuzana Rosinská
Oddelenie verejnej správy – Referát kontroly a sťažností
(budova DFNsP BB, 4. poschodie, č. dverí 4B.38)
048 - 3265 130
staznosti (zavinac) dfnbb.sk