DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Protikorupčná činnosť

 

Nahlásenie protispoločenskej činnosti a korupcie

 
Nahlasovanie korupcie:

Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:
a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
c) niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
d) niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia)
e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
f) alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Iná protispoločenská činnosť je konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom ako deliktom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. c) zákona; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Vybavovanie protispoločenskej činnosti sa riadi:
a) Zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
b) Smernicou SM 019 Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti
 
Kontaktná osoba pre príjem oznámení o protispoločenskej činnosti:
JUDr. Zuzana Rosinská
 048 – 472 65 01, kl. 3410
 048 – 472 65 49

 

http://www.detskanemocnica.sk/protikorupcna-cinnost