DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Zverejnené objednávky a faktúry

V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. v aktuálnom znení tu nájdete prehľad uhradených prijatých (došlých) faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov a majetku štátu.


Povinnosť zverejňovať údaje sa nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Prijaté faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.


Kontaktná osoba pre zverejňovanie objednávok a faktúr :
JUDr. Zuzana Rosinská

IV. NP, č.dv. 4B 38


 048 – 472 65 11 (kl. 3410)
 048 – 472 65 49
 

http://www.detskanemocnica.sk/zverejnene-objednavky-a-faktury