Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Informačné hodiny:
denne od 12:00 do 14:30 hod.
 
Návštevné hodiny:
kliknite SEM

 

Lôžková časť KPOH, ktorá v čase od septembra do decembra 2007 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, sa v súčasnosti nachádza na 2. poschodí budovy DFNsP BB. Zlúčením pôvodného onkologického úseku na oddelení veľkých detí na 2. poschodí a oddelenia menších detí na úseku batoliat na 3. poschodí sa vybudovalo moderné oddelenie pre komplexnú starostlivosť o onkologických aj hematologických pacientov na zväčšenej ploche, ktorá prestavuje polovicu plochy 2. poschodia budovy.
Cieľom prestavby bolo zabezpečiť pre deti starostlivosť v priestoroch a podmienkach, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám pre starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením z medicínskeho, hygienicko-epidemiologického, ale aj sociálneho hľadiska.

V lôžkovej časti KPOH vzniklo 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok. Izby sú 2- lôžkové, jedna 4- lôžková a tri 1-lôžkové na samostatnom úseku intermediárnej starostlivosti. Izby sú vybavené samostatným sociálnym zariadením (WC, umývadlo a sprchovací kút), moderným nábytkom, elektricky ovládateľnými polohovateľnými lôžkami so špeciálnymi matracmi, televízorom, chladničkou, prípojkou na internet, rozvodom medicinálnych plynov pre každé lôžko, signalizáciou, germicídnym žiaričom.
Týmto spôsobom je zabezpečený flexibilný systém možnosti ľubovoľnej kombinácie lôžok podľa aktuálnej potreby, spektra pacientov a sprevádzajúcich osôb. Zabezpečujeme príjem pacientov systémom dieťa-matka priamo na samostatnej izbe a v prípade potreby ubytovanie sprevádzajúcich osôb vo vyčlenených priestoroch DFNsP BB.
Sprevádzajúce osoby majú k dispozícii vlastnú kuchynku vybavenú umývačkou riadu, chladničkou, keramickou doskou a mikrovlnnou rúrou, pre chodiacich pacientov je vyčlenená samostatná jedáleň. Architektonické a dizajnové farebné riešenie s množstvom detských kresieb vytvára pre všetkých prostredie pripomínajúce skôr domov alebo detské zariadenie ako nemocnicu.

Činnosť

Náplň
KPOH rozvíja svoju činnosť v lôžkovej časti a v detskej onkologickej a detskej hematologickej ambulancii. Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu všetkých onkologických ochorení vo veku od 0 do 19 rokov – hematologických a solídnych nádorov, ako aj nezhubných nádorov a prekanceróz, a súčasne aj všetkých nezhubných hematologických ochorení v detskom veku. Na báze kliniky SZU poskytuje výukovú základňu v postgraduálnom vzdelávaní pre lekárov - pediatrov - na rôznom stupni prípravy a v subšpecializačnom odbore detská onkológia a hematológia.

Realizácia činnosti
Vysoká úroveň poskytovania starostlivosti detským onkologickým a hematologickým pacientom vždy bola a je možná len na základe multidisciplinárneho prístupu – teda pri využívaní mnohých zainteresovaných odborov, pričom základným a usmerňujúcim je detská onkológia a hematológia.
Dostupnosť a kvalita služieb je umožnená spoluprácou so všetkými pediatrickými špecialistami, ktorí sú pracovníkmi Detskej kliniky, Kliniky detskej chirurgie a Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia – všetkých priamo v budove DFNsP BB. Pri svojej činnosti ďalej v súčasnosti využíva služby poskytované spoločnými vyšetrovacími zložkami FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ako aj iných pracovísk, hlavne Onkologického oddelenia, Oddelenia klinickej genetiky, Neurochirurgickej kliniky, ďalej Národnej transfúznej služby, Martinského bioptického centra, s.r.o., Inštitútu molekulárnej a nukleárnej medicíny a ďalších.
Pre zachovanie poskytovania starostlivosti, na aktuálne dostupnej najvyššej medicínskej úrovni, KPOH pri svojej práci využíva náväznosť na pracoviská, ktoré sú pre danú problematiku na Slovensku v súčasnosti ako jediné. Sú to Transplantačná jednotka kmeňových krvotvorných buniek KDHaO LF UK a DFNsP Bratislava, Oddelenie genetiky Národného onkologického ústavu Bratislava, Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby Martinskej fakultnej nemocnice. Úzko spolupracuje s ďalšími centrami detskej onkológie na Slovensku – Klinikou detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava, Oddelením detskej hematológie a onkológie FN Košice, ako aj s pracoviskami detskej onkológie a hematológie v Českej republike. Liečebný postup je pre všetky tri centrá detskej onkológie na Slovensku jednotný a v rámci medzinárodnej spolupráce sa pracoviská zapájajú aj do medzinárodných štúdií.

História


Z histórie starostlivosti o detských onkologických pacientov v stredoslovenskom regióne:
  • Od polovice 70-tych rokov minulého storočia: centralizovaná starostlivosť o deti s hematologickými malignitami a solídnymi nádormi na vtedajšom Detskom oddelení KÚNZ Banská Bystrica – v tom čase pre južné okresy Stredoslovenského kraja.
  • V roku 1983  vznik Detského onkocentra - ako prvého svojho druhu na Slovensku, s pôsobnosťou pre všetky okresy Stredoslovenského kraja – vtedy ako súčasť Detského oddelenia KÚNZ a neskôr ako súčasť Kliniky pre deti a dorast FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
  • Dňa 28.12.2004 vznik samostatného Detského onkologického oddelenia, ktoré vzniklo dňom ustanovenia DFNsP Banská Bystrica.
  • V septembri 2006 vznik Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v DFNsP Banská Bystrica (KPOH).
     
KONTAKTY:

Mobil - lekári: 0905 488 782
Priama linka - lekári: 048 - 472 65 30
Interná klapka: 3430

Priama linka - sestry: 048 - 472 65 61
Interná klapka: 3361
Prednosta
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
 
048 - 472 65 02
kl. 3402
eva.bubanska
 (zavinac) dfnbb.sk
Zástupca prednostu
MUDr. Ivana Fedoráková
 
048 - 472 65 61
kl. 3430
ivana.fedorakova
 (zavinac) dfnbb.sk
Vedúca sestra
PhDr. Silvia Balátová

048 - 472 65 07
kl. 3407
silvia.balatova
 (zavinac) dfnbb.sk
Lekári
MUDr. Árvai Jana
MUDr. Baculíková Lucia
MUDr. Bician Pavel
MUDr. Bubanská Eva, PhD.
MUDr. Fedoráková Ivana
MUDr. Fillová Helena
MUDr. Gavendová Barbora
MUDr. Kotrbancová Mária
MUDr. Mesár Peter
MUDr. Pleško Marek
MUDr. Povalová Daniela
MUDr. Stančoková Terézia
MUDr. Šprlák Michal
MUDr. Šuplatová Daniela
MUDr. Žilinčanová Lucia
Psychológ
Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová
Nutričný terapeut
Mgr. Ivana Baranová

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS