(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

História detskej chirurgie v Banskej Bystrici

História detskej chirurgie v Banskej Bystrici

História detskej chirurgie v Banskej Bystrici

Vytvorené: 02.06.2016, Aktualizované: 04.01.2022, Autor: DFNBB

Bol to práve primár (na poste riaditeľa a vedúceho lekára mestskej nemocnice) MUDr. Daniel Petelen (1936 - 1945), vďaka ktorému uzrela detská chirurgia v Banskej Bystrici svetlo sveta, keď v roku 1961 zriadil samostatný ordinariát detskej chirurgie a jeho vedením poveril MUDr. Jána Záhora, CSc.

Počas  28 rokov vedenia primára Záhora  sa na detskej chirurgii vystriedalo veľa chirurgov, no väčšina z nich však len na krátku dobu v rámci cirkulácií. Prvým chirurgom, ktorý sa venoval detskej chirugii pod vedením primára Záhora dlhšiu dobu (od júla 1979 do marca 1983) bol MUDr. Peter Meluš. Aj ten po necelých 4 rokoch, po tom čo sa detskej chirurgii začala intenzívne venovať aj MUDr. Vilma Koóšová – Ríšová,  opustil detskú chirurgiu a neskôr sa stal vedúcim lekárom chirurgickej JIS. MUDr. Koóšová bola druhých chirurgom v Banskej Bystrici, ktorá získala špecializáciu v detskej chirurgii. Hoci sa detskej chirurgii venuje dodnes v neďalekom Zvolene aj ona v roku 1989 opustila banskobystrickú detskú chirurgiu.

Po odchode primára Záhora do dôchodku pokračoval od 1. 1.1989 vo funkcii ordinára detskej chirurgie primár MUDr. Jozef Kočajda.

Primár Kočajda bol pôvodne všeobecný chirurg, ktorý svoju prax začínal v nemocnici v Gelnici a jeho učiteľmi a kolegami boli nesmierne významné osobností chirurgie, ako primár Milan Režucha, či v súčasnosti  emeritný prednosta III. Chirurgickej kliniky FN na Motole prof. MUDr. Pavel Pafko, Dr.Sc.

Primár Kočajda pracoval od roku 1978 ako primár chirurgického oddelenia v Banskej Štiavnici, kde zaviedol množstvo nových operačných výkonov, ako operácie zlomenín krčku stehennej kosti a AO osteosyntézu. V roku 1982 prišiel pracovať do Banskej Bystrice najskôr na oddelenie traumatologickej chirurgie a od roku 1987 na chirurgickú kliniku. Tu sa jeho chirurgické kroky začali postupne upriamovať, okrem dospelých, aj na detských pacientov. Po absolvovaní viac ako ročnej praxe na detskej chirurgii v Bratislave a po získaní špecializácie v detskej chirurgii sa telom aj dušou oddal detskej chirurgii pričom uplatnil svoj široký chirurgický rozhľad a bohaté skúsenosti z predchádzajúcich pracovísk.

Krátko po jeho nástupe na pozíciu ordinára dostala detská chirurgia ucelenejšiu podobu. Primár Kočajda presadil, aby detskí chirurgickí pacienti boli operovaní lekármi, ktorí sa špecializovali na detskú chirurgiu. Zaviedol 24 hodinovú príslužbu detského chirurga, ktorú mnohé roky ako jediný atestovaný detský chirurg vykonával on sám. Do tejto doby boli pacienti s vrodenými vývojovými chybami operovaní v službách všeobecnými chirurgmi. Od roku 1989 bola detská chirurgia tvorená 3 chirurgmi. Okrem primára Kočajdu to boli MUDr. Július Kvas, ktorého po jeho odchode v roku 1995 nahradil MUDr. Ján Novotný a MUDr. Libor Kováč, ktorý sa detskej chirurgii venoval do roku 1996, kedy prešiel pracovať na onkochirurgiu  a na jeho miesto nastúpil MUDr. Roman Koreň.  Táto trojica chirurgov, primár MUDr. Kočajda,  MUDr. Novotný a MUDr. Koreň, vytvorila pevný základ pre rozvoj banskobystrickej chirurgie. Pod vedením primára Kočajdu sa v Banskej Bystrici začali postupne vykonávať mnohé nové chirurgické operácie detských pacientov. Spomenul by som vykonávanie Ravitchovej operácie deformít hrudníka, ale aj operácie vrodených vývojových malformácii anorekta metódou PSARP, ktorú sa primár Kočajda bol učiť u prof. Škábu. Nemenej významné boli aj operácie agenézie bránice, kedy bola v roku 2001 vykonaná ako prvýkrát náhrada bránice sieťkou a  následne v spolupráci s plastickým chirurgom rekonštrukcia bránice svalovým lalokom s m. latissimus dorsi a serratus anterior. Primár Kočajda sa nebránil ani novým moderným postupom. Vďaka jeho prístupu a neutíchajúcej snahe o rozširovanie spektra výkonov sme možno ako jedni z prvých začali vďaka skúsenostiam a spolupráci so všeobecnou chirurgiou vykonávať laparoskopické operácie.

Prvá laparoskopická operácia detského pacienta  bola v Banskej Bystrici vykonaná v apríli 1996 a jednalo sa o laparoskopickú cholecystektómiu u 12-ročnej pacientky. O rok neskôr, v roku 1997, sa laparoskopicky začali vykonávať aj appendektómie, splenektómie a tiež laparoskopické fundoplikácie s hiatoplastikami. Výsledkom intenzívnej práce a tiež jej ocenením bolo  5. mája.1998 získanie súhlasu MZ na zriadenie primariátu detskej chirurgie s oficiálnym otvorením oddelenia 26.5.1998. V tom čase bola detská chirurgia stále súčasťou II. Chirurgickej kliniky SZU v Banskej Bystrici a  venovala sa kompletnej detskej brušnej chirurgii, detskej onkochirurgii, hrudnej chirurgii a liečbe vrodených vývojových chýb.

Významným medzníkom v histórii detskej chirurgie v Banskej Bystrici bolo zriadenie DFNsP v Banskej Bystrici a to 28. 12. 2004.  Od tohto dňa, kedy detská chirurgia opustila chirurgickú kliniku a stala sa samostatným oddelením, pribudli ku pôvodne len chirurgickým detským pacientom aj detskí urologickí, ortopedickí, gynekologickí, traumatologickí, neurochirurgickí a detskí  plastickí pacienti. Po presťahovaní sa oddelenia detskej chirurgie do priestorov detskej fakultnej nemocnice sa zvýšil aj počet stoličiek, ktoré obsadzovali detskí chirurgovia. Do tímu detskej chirurgie sa zaradila detská urologička MUDr. Elena Dobríková, primár MUDR. Milan Švec, detský gynekológ MUDr. Ivan Belan, detskí ortopédi MUDr. Pavol Janek a MUDr. Vladimír Kubinec, plastickí chirurgovia primár Ján Lehocký a MUDr. Silvia Valentová-Strenáčiková, a externe aj  viacerí neurochirurgovia a traumatológovia.

1. januára 2007  odovzdal primár Kočajda svoje žezlo jednému zo svojich chirurgických synov MUDr. Jánovi Novotnému. Primár Novotný je absolventom Lekárskej fakulty UK v Hradci Králové a krátko po promócii v roku 1995 nastúpil na Chirurgickú kliniku FNsP FDR v Banskej Bystrici, kde sa od začiatku venoval po boku primára Kočajdu detskej chirurgii. Aj on pokračoval v ceste vytýčenej primárom Kočajdom. Postupne navýšil počet chirurgov a tiež chirurgičiek. Do stabilného tímu nastúpil MUDr. Martin Michalisko a po ňom na krátku dobu rozšírili chirurgický tím aj MUDr. Petra Hromáková a MUDr. Andrea Sihelská.  Obe doktorky zostali verné detskej chirurgii, ale na svojich nových pracoviskách.

Hoci nie natrvalo, ale určite na osoh detskej chirurgie prišli do Banskej Bystrice aj dvaja atestovaní detskí chirurgovia z Bratislavy, v roku 2009 MUDr. Erich Murár a v roku 2010 MUDr. Pavol Omaník. Obaja sa po krátkej dobe plne začlenili do kolektívu a zatiaľ čo MUDr. Murár  postupne rozvíjal detskú traumatológiu (nakoľko roky predtým ju vykonávali v Banskej Bystrici traumatológovia), MUDr. Omaník sa upriamil na hrudnú chirurgiu. V tejto dobe bol zriadený aj detský chirurgický urgent zabezpečený jedným službukonajúcicm detským chirurgom a druhým na príslužbe.

Pod vedením primára Novotného sa aj naďalej zvyšovala úroveň detskej chirurgie v Banskej Bystrici. Dôkazom bolo aj rozšírenie spektra laparoskopických operácií. Prim. Novotný spolu s MUDr. Koreňom a stále aj s primárom Kočajdom vykonali prvú laparoskopickú kardiomyotómiu a následne aj prvú laparoskopickú Duhamelovu operáciu pre Hirschsprungovu chorobu. Vďaka dobrým výsledkom sa banskobystrická detská chirurgia stala najskôr akreditovaným pracoviskom a 1. októbra 2011 získala naša detská chirurgia štatút kliniky. Za prednostu bol menovaný prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS, ktorý do tej doby, od roku 2007, bol prednostom Kliniky neonatálnej a detskej chirurgie SZU v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Prof. Vidiščák sa roky venoval chirurgickej liečbe anorektálnych ochorení a malformácií, ako aj detskej a novorodeneckej chirurgii, v ktorej pokračoval aj po príchode do Banskej Bystrice. Ako vedúci Katedry detskej chirurgie SZU pokračoval vo výuke a príprave mladých chirurgov. Po príchode prof. Vidiščáka do Banskej Bystrice nastali opäť personálne zmeny na detskej chirurgii. V apríli 2012 opustil tento už zohratý tím MUDr. Pavol Omaník a o rok neskôr sa do Bratislavy vrátil aj MUDr. Erich Murár. Počas svojho pôsobenia v Banskej Bystrici odviedli títo lekári veľký kus kvalitnej práce nielen na operačnej sále ale aj svojou pedagogickou a publikačnou činnosťou. V júli 2012 sa tím detských chirurgov rozšíril o troch absolventov MUDr. Andreja Sádovského, MUDr. Zuzanu Brnovú a MUDr. Miroslava Kokavca. Najmladšou členkou bystrického tímu detských chirurgov sa 1.8.2014 stala MUDr. Natália Petrášová.

Krátko pred jej príchodom nastala zmena vo vedení Kliniky detskej chirurgie SZU v Banskej Bystrici. Nastala 30.6.2014 kedy s postu prednostu Kliniky detskej chirurgie SZU v Banskej Bystrici odstúpil prof. Vidiščák a  jeho miesto zaujal 1.7.2014 MUDr. Roman Koreň, PhD. Doktor Koreň je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. V roku 1996 nastúpil na Chirurgickú kliniku v Banskej Bystrici, kde sa venoval detskej a miniinvazívnej chirurgii a tiež endoskopii. Spolu s primárom Kočajdom a primárom. Novotným vytvorili pevný základ detskej chirurgie, na ktorom postupne vyrástla detskochirurgická klinika. Za dobrým menom KDCH v Banskej Bystrici však nestoja len samotní chirurgovia, ale aj kvalitná práca a úspechy detských anesteziológov a intenzivistov, detských onkológov a všetkých pediatrov a pediatrických špecialistov. 

V súčasnosti KDCH SZU v DFNsP Banská Bystrica pod vedením prednostu MUDr. Romana Koreňa, PhD. a primára Jána Novotného disponuje 30 lôžkami na ktorých poskytuje kompletnú zdravotnú starostlivosť v odboroch:

  • chirurgia
  • traumatológia
  • urológia
  • ortopédia
  • plastická a rekonštrukčná chirurgia
  • neurochirurgia
  • gynekológia